• ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

22-Jun-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Salary 45,000 THB
 • Bachelor degree in any fields that related.
 • Digital Researcher Company

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5yrs experience: Analyst/ Researcher/ Consulting
 • Feasibility studies on Property Developments
 • Fluent English is a must

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • experience in supervising and managing subordinate
 • Having a private car & a valid Driving Licence

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree or above educational
 • Strong project management skills
 • Fluent command of English

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาด้านการวิจัย ด้านศึกษาศาสตร์
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources or a related
 • New graduates are welcome
 • Good command of English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแบบ Optical, Micro wave
 • ปริญญาโทสาขา Remote sensing and GIS
 • ภาษา C+, Python ENVI, IDL, ArcGIS, ERDAS

22-Jun-18

 

Applied
 • PhD degree or Master degree in Chemistry, Chemical
 • Experienced in electrochemical or nanomaterials
 • Strong experience in running experiments

21-Jun-18

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor of Art / Bachelor of Science or higher
 • 2 years working in UX design, user research
 • Familiar with user-centered design methods

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in engineering
 • Support in the development and review strategy
 • Knowledge of Techno-economic analysis

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or higher in economics, finance
 • 2 years of experience in economic
 • Knowledge of AEC is preferable

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากสามารถใช้ STATA EViews หรือ SPSS ได้
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

 

Applied
 • Qualitative & Quantitative
 • Make the experience in the market research
 • Provide professional service to client

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • consumer research concepts
 • experience with Supermonkeys, google forms
 • online knowledge, design and drafting surveys

18-Jun-18

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

18-Jun-18

 

Applied
 • PhD degree in Computer Science
 • Experienced Machine Learning
 • Strong experience in running experiments

15-Jun-18

 

Applied
 • 3 years experience in UI/UX research
 • Flexible working condition and can work as a team
 • Strong English communication

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied