• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • เเลกเปลี่ยนความรู้เเละประสบการณ์จากหลายองค์กร
 • เป็นนักวิจัยที่สามารถเขียนของานวิจัยของตนเองได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Researcher - Physicist
 • Professional researcher
 • Experience in algorithm development tools

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Agriculture engineer, Mechanical Engineer
 • สามารถทำงานประจำที่ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้
 • พัฒนาเครื่องจักรการเกษตร เพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูก

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Researcher
 • Data Scientist
 • Ph.D. in related field

17 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแบบ Optical, Micro wave
 • ปริญญาโทสาขา Remote sensing and GIS
 • ภาษา C+, Python ENVI, IDL, ArcGIS, ERDAS

17 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไปสาขาวิิศวกรรม,วิทยาศาสตร์,หรือสาขาอื่น
 • อายุงาน 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำระบบ GMP Cosmetic ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market Research (Marketing/Business Consulting)
 • Good Salary & Career Path
 • Good Command of English

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or higher in economics, finance
 • At least 2 years of experience
 • Knowledge of AEC is preferable

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • British Owned Recruitment Agency
 • Career Path within Company
 • Great Work Environment, chance to use English

16-Jan-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • Master’s Degree or above in chemical
 • Fluent in English language
 • 0- 5 years’ experience in Research /Engineering

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Great career opportunity with fast pace career
 • Excellent incentive program and benefits
 • Regional exposure with overseas training

16-Jan-18

THB16k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • มีคุณวุฒิ CFA /CPA หรือมีความรู้ความเข้าใจ
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดทุนในทั้งในแง่มุมของ

16-Jan-18

 

Applied
 • ป.เอก เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร
 • เคมี เอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์
 • พืชและจุลินทรีย์

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา โรคพืช
 • มีความรู้เรื่องอารักขาพืชด้านโรคพืช, กีฏวิทยา อ้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

16-Jan-18

 

Applied
 • 2 years' experience in sales support
 • Excellent at Microsoft Excel and PowerPoint
 • Experience in advertisement/media/digital

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Exceptionally well organized and presented
 • Someone who has a ‘can do‘ attitude
 • Able to build strong client and supplier relations

15-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

13-Jan-18

 

Applied
 • Good command of English and Chinese
 • Bachelor or Master Degree in Chemistry
 • 1 - 3 years of experience in paper and corrugated

13-Jan-18

 

Applied
 • Feasibility studies on property developments
 • Knowledge of statistics and financial analysis
 • Fluent English

12-Jan-18

 

Applied
 • Responsible to conducting applied research
 • Be able to synthesize new modified starch
 • Minimum 5-10 years product development experience

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีความคิดริเริ่มและมีความกระตือรือร้น

11-Jan-18

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

10-Jan-18

 

Applied
 • Calling all User Experience Researchers
 • Exp in qualitative research for UI/UX Design
 • Role open to local and international applications

22-Dec-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.