• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ทั้งการพูด อ่าน เขียน
 • หากได้รับ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Forestry or Agriculture
 • Have experience or knowledge in Rubber tree
 • Good command of English (Conversational Level)

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Market research customer interview, focus group
 • Run buyer surveys, focus group interview & testing
 • Strong analysis and synthesis skill are required

13-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree or higher in Food Technology
 • New graduate only
 • Good analytical, problem solving and creativity

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 year of market research experiences
 • Passionate about consumer behavior &brand strategy
 • Project manager who is positive & enjoy challenges

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied