research development specialist
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม