• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

21 hours ago

 

Applied
 • PublicRelation,InternalCommu,ประชาสัมพันธ์การตลาด
 • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
 • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน

21 hours ago

 

Applied
 • Initiate Industrial & Employee Relations
 • 3 years of experience in Labor Relations
 • Proactive, Initiative, good analytical

22-Sep-18

 

Applied
 • 2 years of experience in Talent Acquisition
 • Knowledge of Dual Vocational Education
 • Able to travel upcountry

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 3-5 y exp in HR Employee Relation function
 • Knowledge of Labor Protection Law, ER Law

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin,Marketing
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Arrange travel and accommodations
 • Manage office supplies stock and place orders
 • Book meeting rooms as required

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานศูนย์การค้า

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Creative, proactive, initiative
 • Experience with Apple software, Adobe software
 • Design and execute artwork, multimedia

20-Sep-18

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานช่วงวันหยุดไปได้

20-Sep-18

 

Applied
 • Check all arrivals on a pro-active daily basis
 • Degrees, 1-2 years of experience
 • Strong English and Chinese communication skill

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Excellent written and spoken English
 • Financial analytical and strategic thinking skill

19-Sep-18

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Require minimum TOEIC 600 scored is necessary
 • Strong knowledge of labour law
 • Master degree in related field

19-Sep-18

 

Applied
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการนำเสนองาน
 • ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Photoshop, Illustrator

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience
 • Bachelor or Masters/MSc degree in communication
 • Good public relations, interpersonal skills

18-Sep-18

 

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

17-Sep-18

 

Applied