quantity surveyor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 149 jobs
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
  New Electrical Technology Ltd.'s banner
  New Electrical Technology Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ในการประมาณราคา 2-3 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ทำประมาณราคางานระบบมา (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Next