quality
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,541 jobs
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s logo
  BangborTHB 13K - 25K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานควบคุณคุณภาพ 1-3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีจิตสำนึกด้านคุณภาพ ละเอียดรอบคอบ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  Next