• สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
  • มีประสบการณ์ การตรวจสอบชิ้นงาน เช็ค 100% สุ่มเช็ค
  • ทำงานเป็นกะได้

27-May-20

 

Applied
  • ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
  • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
  • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

26-May-20

 

Applied
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, ปวส หรือเที่ยบเท่า
  • มีความกระตือรือร้น และสุขภาพแข็งแรง
  • เคยทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพ

21-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?