qc staff
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 1ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office เบื้องต้น