• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

25-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?