purchasing officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 361 jobs
  Pacifica Group's logo
  Huaykwang
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ธุรการจัดซื้อ/บุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นพื้นฐาน Microsoft Officer ได้ดี
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี บัญชี,เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความสามารถเจรจาต่อรอง และร่างหนังสือได้
  Bangrak
  • มีความเข้าใจและวิเคราะห์ราคาได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Next