purchase
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 866 jobs
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1ปีขึ้นไป
  • Purchasing Specialist
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo

  Procurement Officer

  Inteqc Feed Co., Ltd.
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ทักษะด้านการสื่อสารการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Siam Denso Manufacturing Co., Ltd.'s banner
  Siam Denso Manufacturing Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • Senior Staff Bachelor in ACCt. and Business
  • Staff Bachelor in engineering fields
  • Staff Bachelor in Industrial and Business fields
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง และตรวจสอบ
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปีในด้านการจัดซื้อ ธุรการ
  L.Y. Industries Co., Ltd.'s logo
  Klongsamwa
  • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 5 - 8 ปี
  • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานได้ดี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Next