public relations assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Aurora Design Co., Ltd.'s banner
  Aurora Design Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง