ptt retail management company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  Nuovo Plus Company Limited's banner
  Nuovo Plus Company Limited's logo
  Rayong
  • ประสบการณ์ด้าน Information Technology 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • มีความรู้ในระบบ IT systems, Hardware & Software
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Enterprise Architecture
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Merger & Acquisition
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (100/2564)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน SAP
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (046,101)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (091)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดหาเงิน/การลงทุน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (015)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /ตรวจสอบบัญชี /กฎหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร
  • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานที่มีระยะเวลาจํากัดได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (100/2565)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /ตรวจสอบบัญชี /กฎหมาย
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • งานภาษีที่เกี่ยวข้องกับ tax compliance ที่มี BOI
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (093)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Investment Banking/บริหารกองทุน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (090)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/เศรษฐศาสตร์/การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบ Cash Management
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : เกษตรศาสตร์ /วนศาสตร์ /วิศวกรรมเกษตร
  • ประสบการณ์งานส่งเสริมการปลูกกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ/วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ (Big Data)
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  พนักงานตรวจสอบ (043)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : วิศวกรรมศาสตร์ /การบัญชี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • เคยปฏิบัติงานด้านบัญชี/งานด้าน Operation/งาน IT
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (070,093)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/บัญชี/บริหาร/เศรษฐศาสตร์/วิศวะ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Corporate finance/Banking/สินเชื่อ
  Next