ptt oil and retail business public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : บริหารธุรกิจ /การตลาด
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การตลาด/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาดที่เกี่ยวกับการจัดทำโปรโมชั่น
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศเทศ
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท :วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • ปวส. : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ /ช่างเครื่องยนต์ /ช่างกล
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ด้าน Sustainable Business
  • สามารถใช้งานระบบ SAP, BW เพื่อจัดทำข้อมูลได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรีขึึ้นไป : เทคโนโลยีทางอาหาร
  • เคยมีประสบการณ์ด้าน QC / QA / QMR ในโรงงานอาหาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ /กฎหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ/วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การใช้งานระบบ POS ในธุรกิจอาหาร&เครื่องดื่ม
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การตลาด /การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • มีทักษะด้านการจัดทำ slide presentation
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและธุรกิจ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสคริปต์และเว็ปไซต์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)