pruksa real estate public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Product Development Specialist (Condominium)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • At least 7 years working experience
  • พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ประเภท คอนโดเนียม
  • ปริญญาตรึขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Sales Manager (แนวราบ)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย
  • รวบรวมวิเคราะห์ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขาย
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Marketing Officer (Condo)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดของอสังหาริมทรัพย์
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์การตลาดอสังหาฯ ด้าน Condominium
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีประสบการณ์งานบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขาที่ประชุม
  • สามารถใช้ โปแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Financial & Budgeting Engineer

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน, บริหารงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบประมาณ
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงินหรือบริหารความเสี่ยง
  Next