pruksa holding public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Pruksa Holding Public Company Limited's banner
  Pruksa Holding Public Company Limited's logo

  VP - Innovation Network Center

  Pruksa Holding Public Company Limited
  Phayathai
  • ค้นคว้าหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
  • ทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก
  • พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Hospital Director / Vimut Hospital 2

  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Phayathai
  • มี Passion ในงานด้าน Healthcare Business
  • มีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงพยาบาล มากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้บริหารการเงิน งบกำไรขาดทุนธุรกิจโรงพยาบาล