project management
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 4,483 jobs
  Royal Plus Public Company Limited's banner
  Royal Plus Public Company Limited's logo
  Bangkhuntien
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (สมุทรสงคราม)
  • Manage proj. โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  Assetwise Public Company Limited's banner
  Assetwise Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
  • รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำโครงการที่ดูแล
  • ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารโครงการก่อสร้าง
  Next