project management officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 153 jobs
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Senior Performance Management System Officer

  Muang Thai Insurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Data Management Officer/ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (สายงานจัดการข้อมูล)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • Data Management, ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
  • สร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function
  Next