project director
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 120 jobs
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างในงานคอนโดมิเนียม
  • มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  Sammakorn Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • Project Manager,ผู้จัดการโครงการ,PM
  • วางแผนควบคุมงานก่อสร้างบ้าน,อสังหาริมทรัพย์
  • PM รังสิตคลอง7,ปทุมธานี ,ก่อสร้างโครงการคลอง7
  Next