• ปริญญาตรี Computer Science,Computer Engineering
 • ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ASP.Net,C#
 • มีประสบการณ์ด้าน Mobile Application

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Full Stack Development
 • Back End Development
 • Financial Service

3 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
 • Near BTS อ่อนนุช
 • มีค่าคอมมิชชั่น ทำงาน5วันต่ออาทิตย์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year Front-End/Back-End application development
 • Experience in using Python Language
 • Banking Industry is preferable

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

3 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

3 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge and experience in C, C#
 • Responsible for support and maintenance
 • Have knowledge about HTML, XML

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Age between 24-30 years old/ Good English
 • Strong C#, ASP.NET programming skill
 • 3yrs+ as Programmer or Software Developer

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • คนรุ่นใหม่ไฟแรงปสก 0-5 ปี รักการเรียนรู้ IT&Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Angular,NodeJS,IONIC,Golang

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
 • มีประสบการณ์ด้าน Frontend HTML,CSS3, Jquery, boots
 • ประสบการณ์ด้าน ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

14 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • programmer
 • insurance
 • project management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • java programmer, java developer, ios developer,
 • full stack developer, software engineer
 • mobile developer, ios developer

16 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Programmer requirement
 • Development and testing of software systems
 • Big Data System Experience, Internet of Things

06-Aug-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Programming of Java, JSP, Delphi
 • System analysis and design
 • A good team player and can work under pressure

06-Aug-20

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

06-Aug-20

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • Having knowledge of C#, MVC, Ability to develop
 • Fresh Graduates are welcome

06-Aug-20

 

Applied
 • Programmer, Developer,web application,
 • Java, Angular, MEAN stack technology
 • Execute Unit Test and System Integration Test

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • MS.net, Java, SAP (ABAP & Functional), BI, RPA
 • IT programmer

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 5yrs+ as App Developer/ Age between 30-35 yrs old
 • Exp with SDK/ APi (C# or Java is an advantage)
 • Team Mgt skill/ Good English

06-Aug-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Able to design database on MS SQL or Oracle
 • Around MRT Phetchaburi
 • Salary : UP to 40K

06-Aug-20

THB25k - 45k /month

Applied
 • C/C++, C#/.NET and .NET Core
 • Design&development experience in creating software
 • Competitive salary

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ CSS, HTML, Java script ได้
 • สามารถใช้ Power Point ได้

06-Aug-20

 

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in JAVA Programming
 • Knowledge in java framework
 • MVC, Struts, UML, SVN, Maven, Junit, GWT

06-Aug-20

 

Applied
 • ASP.NET,C#.NET,C++.NET,VB.NET, OOP
 • MS SQL Server, Web Services, JavaScript, jQuery
 • Strong analytical and problem-solving skills

06-Aug-20

 

Applied
 • JavaScript, jQuery, AngularJS
 • Web Developer, Programmer, Front-end, Back-end
 • Multi-National Culture

06-Aug-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 2 year’s experiences in developing mobile
 • Experience in Java application programming

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • programming with C# .Net or JAVA
 • customer requirements
 • Application development

06-Aug-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Web Developer/Webmaster
 • HTML,CSS, PHP
 • At least1 year experiene in web development

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Programmer,C#.net,VB.net,ASP.net
 • .Net programmer
 • MVC

05-Aug-20

 

Applied
 • Developer Programmer
 • IT computer engineer
 • Java, C#, Angular, Node JS, Python,C++,GO,Solidity

05-Aug-20

 

Applied
 • 2+ yr. experience as a Software Developer/Engineer
 • C# .NET MVC, Angular/Angular 2, CSS or SASS, OOP
 • ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net, PL/SQL,

05-Aug-20

 

Applied
 • System Development
 • .NET, API
 • SQL Language on MS SQL Server or Oracle Database

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Work Style very flexible
 • English both spoken and written communication
 • Free drink

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied