profascino co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Assistant Document Controller

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีสถิติ
  • ประสบการณ์ 7 ปี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมเอกสาร
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Assistant HR Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • ปริญญาตรีขึ้นไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Facility Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอาคาร 10 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Product Marketing Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • มีประสบการณ์การบริหารการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้ด้านยา ระเบียบข้อบังคับของ อย.
  • มีประสบการณ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาและขออนุญาตนำเข้า