production supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 330 jobs
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
  • มีความรู้ด้านการดูแลและกระบวนการจัดการผลิต
  • สามรถทำงานเข้ากะได้
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  Phrapradaeng
  • ควบคุมจุดวิกฤตของกระบวนการผลิต
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ใด้านอุตสาหกรรมอาหาร นม
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
  S.J.C. CONCRETE CO., LTD.'s banner
  S.J.C. CONCRETE CO., LTD.'s logo
  Chonburi
  • ป.ตรี สาขาก่อสร้าง โยธา เครื่องกล อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการควบคุม Automation
  • ปฏิบัตงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
  Next