• จัดทำโครงงานหลากหลาย
  • นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  • คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?