president assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  All Inspire Development Public Company Limited's banner
  All Inspire Development Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขา บัญชี การเงิน
  • มีความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติการด้านการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน และการบริหารทีมงาน
  Group of Santi-Dharma Foundation's logo

  DIRECTOR OFFICE OF THE PRESIDENT

  Group of Santi-Dharma Foundation
  Wattana
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีจิตอาสา มีความสนใจเรื่องธรรมะ และ งานการกุศล
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  Next