premier business inter co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Administration & Customer Service Officer

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานขายอย่างน้อย 5 ปี
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • รักงานบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Product & Marketing Manager

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • รังสีเทคนิค
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน
  • ควบคุมระบบการบริหารคลังสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน
  • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี
  • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD