pranda jewelry public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  Bangna
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านงานธุรการ
  • สามารถกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ 50 คนขึ้นไป