• มีความรู้ด้าน software IOS or Android
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียน Mobile application
 • มีความรู้ด้าน Programmer

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience in Project Manager
 • Good command in English

16-Mar-18

 

Applied
 • Analyze market trends, market research data
 • Lead product marketing master plan-brand planning
 • Orchestrate and motivate all advertising campaigns

16-Mar-18

 

Applied
 • Oversee communication strategy
 • Analysis product communication strategy
 • Drive the implementation and execution of projects

16-Mar-18

 

Applied
 • Develop Audit Strategic
 • Design the Audit Standard Practice and Procedures
 • Review the audit findings/Audit Report

16-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดำเนินการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กร
 • ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
 • บริหารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

15-Mar-18

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

15-Mar-18

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

15-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for full function of recruitment
 • Open House Campaign and Job Fair
 • Recruitment Project

15-Mar-18

 

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Enhancement of the credit rating model
 • Monitor the rating model's performance
 • Prepare the guidance in rating model development

15-Mar-18

 

Applied
 • Card Acquisition
 • Unsecured loan lending
 • Credit card

14-Mar-18

 

Applied
 • AP/AR
 • งบการเงิน
 • บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

14-Mar-18

 

Applied
 • Maintain credit files
 • Prepare a cash flow models
 • Monitor loan covenants

14-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Direct experience in Business Analyst
 • Background knowledge in Accounting, Lending, Risk

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานเอกสาร, งานคีย์ข้อมูล

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการบัญชีทั่วไป

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานเอกสาร, งานคีย์ข้อมูล

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการบัญชีทั่วไป

14-Mar-18

 

Applied
 • Basic knowledge for BA in Accounting & Finance
 • Direct experience in Business Analyst
 • IFRS9, IAS39, Card Business Loan

13-Mar-18

 

Applied
 • ตอบข้อสอบถามเรื่องการซื้อ ขาย การแก้ไขงานทะเบียน
 • ตรวจสอบเอกสารการสมัครหักบัญชีเงินฝาก ATS
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและตัวแทนฯ ในระบบ CRM

13-Mar-18

 

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in strategic sourcing and management
 • Good command in English

13-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมกลุ่มบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียน
 • ดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการทำงาน
 • ควบคุมงานการจองซื้อหน่วยลงทุน (IPO)

13-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนการตลาดประจำปีของฝ่ายงาน
 • พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศขององค์กร
 • ควบคุมดูแลให้พนักงานในฝ่ายงานบริการอิเล็กทรอนิกส์

13-Mar-18

 

Applied
 • กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • บริหารจัดการ และติดตามดูแลการทำแผนกลยุทธ์
 • วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดประจำปี

13-Mar-18

 

Applied
 • degree, Master’s preferred, in economics
 • Experience in economics or related field
 • Good Knowledge in statistics, quantitative

13-Mar-18

 

Applied
 • degree or higher in business, finance
 • 7 years experience in Housing product management
 • Product and Service Knowledge

12-Mar-18

 

Applied
 • ประเมินผลความคุ้มค่าการลงทุนโครงการ
 • ทำ model พยากรณ์รายได้/ค่าใช้จ่าย
 • จัดการฐานข้อมูลในระบบ วิเคราะห์ และสรุปผล

12-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Banking, Finance, Business Admin
 • Self-discipline and self motivation
 • Computer literacy in MS Office

12-Mar-18

 

Applied
 • Develop and Manage HR functions
 • Implement HR strategies, policies, system
 • Provide the guidance for disciplinary action

12-Mar-18

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Derivative
 • Single License

12-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business administration
 • 3 years of Banking experience
 • Good in Marketing Channel Management

08-Mar-18

 

Applied
 • Channel Management
 • ranch & Exchange Booth
 • วางแผนกลยุทธ์

08-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 5 years experience in banking/financial
 • Evaluate financial statements

08-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

08-Mar-18

 

Applied
 • payment
 • western union
 • digital payment

08-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.