• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
  • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

13-Aug-20

 

Applied
  • Demand planning
  • FMCG
  • Sale & marketing & product forcast

12-Aug-20

 

Applied
  • supply planning
  • production Planner
  • Manage Finished Goods inventory

10-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?