planner
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 4,244 jobs
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือFood Sciene
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล
  Next