• ปริญญาตรี ด้าน IT, Computer Science
 • ประสบการณ์ด้าน Web Development 1-2 ปี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Wordpress & Shopify projects
 • Thai and International clients & brands
 • New Thonglor office with pool table & arcade games

11-Aug-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in computer engineering
 • Programming language skill of CakePHP, Node Js
 • Compose System design documents

10-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?