• งานอีเว้นท์ (Event Indoor / Outdoor )
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • 18000- 25000 / เดือน (negotiate)

2 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • office manager
 • office administrator
 • business administration

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Good service mindset
 • Good communication and coordinating skill

14 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม
 • โอกาสดูงานสาขาต่างประเทศ

15 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง ความเป็นผู้นำสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที

16 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง ความเป็นผู้นำสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 4 Mths,Med+Life Ins,Pvd F,Oil,Mobile,Etc.
 • International Automotive parts Material Mfg.
 • Exp. in Sales in Automotive / Metal/ Steel

18 hours ago

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

19 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • enjoy working in the jewelry field
 • eager to learn
 • basic salary, ontime bonus, sales commission

23-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • 2% of profits
 • bonus of holiday trips and health insurance
 • work from home

23-Jun-18

THB100 - 119 /hour (negotiable)

Applied
 • BS degree in business administration or other
 • Strong business sense and industry expertise
 • Proven ability to drive the sales process

23-Jun-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำไทยในระดับดีมำก
 • สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงได
 • มีประสบกำรณ์/ควำมชำนำญในกำรใช้แผนที่ออนไลน์ กำรวำง

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience as admin 1-2 year
 • Bonus, Insurance, Housing allowance
 • Responsible for general administration

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5+ years of experience in accounting
 • Good command in English

22-Jun-18

 

Applied
 • music teacher, music instruments, ครูดนตรี
 • ครูนานาชาติ ครูรายวิชา ครูพิเศษ
 • Teacher ,

22-Jun-18

 

Applied
 • Chinese Nationality,able to communicate in Thai
 • At least 1 years of retail sales experience
 • commercial creativity with fashion sensitivity

22-Jun-18

 

Applied
 • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ วินาศภัย
 • ประสบการณ์ในการทำงานธนาคาร

22-Jun-18

 

Applied
 • Plant, Stationary, Assistant Manager
 • Bonus, Insurance
 • Production, Manufacturing

22-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting, Finance
 • Experience in banking operational areas
 • Excellence written and verbal communication skills

22-Jun-18

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ C# .Net
 • ไม่จำกัดประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • พัฒนาระบบ Real Estate Management

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Infrastructure for cloud platform
 • Design and architect cloud with Micro services
 • Match solutions to business requirements

22-Jun-18

 

Applied
 • Part-Time Thai Teachers
 • Pathumwan
 • Immediate start

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Real estate sales
 • Project Management for selling plan
 • Able to work at up country

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ปิดงบ วิเคราะห์งบ วางแผนได้
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พอใช้

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Basic salary and sales commission provided.
 • Minimum working experience of 1-5 years.
 • 5.5 days work week

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Systems Analyst
 • Application Development
 • Machine Learning / AI technology

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

22-Jun-18

Above THB410 /hour

Applied
 • Thai nationals only, Not over 32 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • Love kids & good in English usage skills.

22-Jun-18

Above THB410 /hour

Applied
 • 2-3 yrs secretarial/administrative work experience
 • Good English conversation and writing
 • Flexible/part-time available to those qualified

22-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • innovative and dare to think differentiate.
 • 2 - 10 experience required
 • work as a team for all design process

22-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent English speaker
 • Well presented and friendly
 • Proactive and excellent communication skills

22-Jun-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับผู้จัดการแผนก
 • ปริญญาตรี
 • สมุทรสาคร

22-Jun-18

 

Applied
 • Strong knowledge of Go programming language
 • Ability to write clean and effective Godoc comment
 • Exp. with the full site of Go frameworks and tools

22-Jun-18

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงาน F&B ห้องอาหาร
 • มีความละเอียด รอบคอบ อดทน อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree or above
 • age 22-35
 • love and have good attitude about teaching

22-Jun-18

 

Applied
 • Business Analyst ( IT / Technology )
 • Passionate Team in a Boutique Consulting Firm
 • Attractive Compensation & Career Development

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience between 0-5 years in related fields
 • Interest in problem solving and strategic research
 • Fluent command of both Thai and English

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Native Speaker(ภาษาที่ 2 รับพิจารณา)
 • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์

21-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bonus 3 Mths,Med+Life Ins,Pvd F,Oil,Mobile,Etc.
 • International Manufacturing Automotive parts
 • 2 yrs. exp. in Sales in Manufacturing or Trading

21-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 4 Mths,Med+Life Ins,Pvd F,Oil,Mobile,Etc.
 • Big Japanese Group Automotive parts Manufacturing
 • 2 yrs. exp. in Sales

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Digital Marketing/Strategic Plan/PR
 • Passion to Drive Business Opportunity with Digital
 • Work with great & sincere team to growth together

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Internship in Compensation and Benefit Team
 • Communication in Chinese and English
 • Bachelor Degree or Master Degree in any filed

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied