oversea purchasing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Lenso Wheel Co., Ltd.'s banner
  Lenso Wheel Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • ประสานงานต่างประเทศ
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาอังกฤษธุรกิจ ,ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1ปีขึ้นไป
  • Purchasing Specialist
  Next