orthopeasia co. ltd. บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's banner
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's logo
  Chachoengsao
  • วางแผนการผลิต/บริหารการผลิต/ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • มีประสบการณ์การใช้งาน ERP, MRP, MES
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GD&T
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's banner
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's logo
  Chachoengsao
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • Adobe Photoshop, Illustrator หรือ InDesign
  • มีประสบการณ์งานออกแบบ Graphic, Product Information