origin property public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  RayongTHB 35K - 69,999 /month
  • บริหารจัดการ ทีมขาย ทีมการตลาด ใต้บังคับบัญชา
  • วางกลยุทธ์การขาย การตลาด
  • สนับสนุนและผลักดันทีมให้มั่นคง แข็งแกร่ง
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • ความรู้ในระบบไฟฟ้า/ประปา/แอร์/กล้อววงจรปิด/
  • งานระบบท่อ/ปั้มน้ำ/
  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับลิฟต์ได้เบื้องต้น
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างในงานคอนโดมิเนียม
  • มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangna
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง1ปี
  • ทำการตลาดเป็น
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง