origin property public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ได้เรียนรู้อาชีพในสายงานและมีโอกาสก้าวหน้าสูง
  • มุ่งมั่นทำงานและพร้อมเรียนรู้งานกับทีม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเต็ม
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างในงานคอนโดมิเนียม
  • มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ