oracle dba
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 599 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Saleforce Database Management : Consumer Finance

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • ออกแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้แทนการตลาด
  • ออกแบบ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ
  • กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล ความปลอดภัยของการใช้งาน
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • เลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้: สีลม/พระประแดง/สินสาคร
  • มีปสก. 3 ปี ในสายงาน Database MS SQL Server
  • ทีมขนาดกลาง-ใหญ, บริษัทมั่นคง, มีปรับเงินประจำปี
  Next