operations supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 123 jobs
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor - Transport (Korat)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Nakhon Ratchasima
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor - Transport (Khonkaen)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  Next