operational risk
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 247 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง
  • มีความรู้ในเรื่อง iGRC การบริหารและจัดการ
  Next