noble development public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Noble Development Public Company Limited's banner
  Noble Development Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดประเภทค่าใช้จ่าย
  Noble Development Public Company Limited's banner
  Noble Development Public Company Limited's logo

  Compensation & Benefit Assistant Manager

  Noble Development Public Company Limited
  Pathumwan
  • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานที่ต้องการ : 2-4 ปี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ