net bright co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Net Bright Co., Ltd.'s banner
  Net Bright Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์รรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี