neo corporate co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  NEO CORPORATE CO., LTD.'s banner
  NEO CORPORATE CO., LTD.'s logo

  Transportation Manager

  NEO CORPORATE CO., LTD.
  lamlookka
  • มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเจรจา
  • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการบริษัทขนส่ง
  • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นผู้นำ
  NEO CORPORATE CO., LTD.'s banner
  NEO CORPORATE CO., LTD.'s logo

  Senior R&D Officer

  NEO CORPORATE CO., LTD.
  lamlookka
  • ประสบการณ์สายงานด้าน R&D อย่างน้อย 5ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ในสายงานอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านเครื่องเครื่องสำอางค์