mould mate co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  Saraburi
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  Saraburi
  • มีประสบการณ์การใช้งาน ระบบ ERP
  • วางแผนและบริหารจัดการบัญชีและการเงินทั้งหมด
  • ควบคุม ดูแล ให้คำ ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา