mitsubishi electric automation thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's banner
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's logo

  Production Engineer/วิศวกรการผลิต

  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED
  Kannayao
  • วิศวกรรมสาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,แมคคาทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ปรับปรุงระบบคุณภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ