mind edge innovation co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • พัฒนา สร้าง และ ดำเนินการแนวคิดการออกแบบภาพ
  • สร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบร้านค้า
  • ควบคุมดูแลนักออกแบบกราฟิก จัดตั้งทีม
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  Thonburi
  • วิทยากรฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปีขึ้้นไป
  • เก่งการทำข้อมูลการสอนได้หลากหลายรูปแบบ
  • สื่อสารดี มีเทคนิคการสอนต่าง ๆ ให้สนุก
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /month
  • สอนและพัฒนาครูฝึกฟิตเนสประมาณ 3-5 ปี
  • ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของครูฝึกฟิตเนส
  • จบปริญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา
  Next