millimed co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Bangkhen
  • ประสบการณ์ การเงินและบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์สายงานโรงงานอุตสาหกรรม
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Phrapradaeng
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้า
  • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม ERP
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Chiang Rai
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ในระบบ ISO / GMP / 14001 / 5ส / ไคเซน
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างแม่นยำ
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • ปริญญาตรี สาขาด้านอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม ERP
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • ปริญญาตรี สาขาการวิศวกรรมเคมี เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์กระบวนการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 8 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • ประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • ด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, ด้านการควบคุมคุณภาพ