meshtec international co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Meshtec International Co., Ltd.'s banner
  Meshtec International Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ควบคุมลูกน้อง
  • มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน