meister technik co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์สายงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • รับชำระลูกหนี้โชว์รูม รับเงินสด เช็ค ออกใบเสร็จ
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประการณ์งานอย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการตลาด
  • สามารถใช้งาน Application ต่างๆในคอมพิวเตอร์