mbk guarantee company limited head office
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อประมาณ 4,000 ลบ. / ปี
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ