marketing
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  We have 735 jobs for you
  We have 735 jobs for you
  Select a job to view details
  61-90 of 735 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Senior Marketing (Games)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Marketing, Digital Marketing
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้น
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  Fastket Company Limited's logo
  SathornTHB 16K - 30K /month
  • มีค่า Commission ให้ตามความสามารถในการดูแลลูกค้า
  • สามารถอธิบายเชิงเหตุและผลได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
  • มีบุคคลิกเป็นมิตร คุยง่าย ลูกค้าวางใจ
  Prev
  Next