marketing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 8,324 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Marketing Communication

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด/มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์ หรือส
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านพัฒนาช่องทางการขาย Market
  • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานโดยรวม
  Next