marketing supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,078 jobs
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • ปริญญาตรีการตลาด/ ขาย/ บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายต่างประเทศ2 ปี
  • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Trade Marketing Supervisor

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน TOEIC
  • มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า3ปี
  Next